شناسایی چالش‌های سیاست‌گذاری ساترا در زمینه مجوزدهی به رسانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

10.30495/mediastudies.2023.75264.1544

چکیده

گسترش فناوری اطلاعات و ظهور نظام های ارتباطی نوین سبب شده است که طراحی، سیاست گذاری و ساختار سازمان ها دست خوش تغییرات و اصلاحاتی شود. با در نظر گرفتن تغییر به وجود آمده در زنجیره ارزش رسانه، نقش نهاد تنظیم گر به منظور مدیریت شرایط نیز دچار تغییراتی شد . تغییرات جدید و به ویژه کمرنگ شدن مرزهای مدیریتی حوزه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهاد های تنظیم گر را به بازنگری در الگو های مناسب وادار کرده است. نظر به آنکه ساترا در مقام یک نهاد تنظیم گر فعال در حوزه رسانه های صوت و تصویر فراگیر فعالیت دارد، لزوم بررسی عملکرد و شناسایی سیاست گذاری های آن پیرامون صدور مجوز و بررسی چالش های پیش رو ساترا و پلتفرم های فعال در این حوزه، ضرورت یافت. این پژوهش با روش کیفی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی-کتابخانه‌ای و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت پذیرد. در مراحل اجرای پژوهش 4 کد فراگیر، 43 کد سازمان دهنده و 160 کد پایه احصا گردیده و با رویکرد تحلیل مضمون براون و کلارک مورد بررسی و واکاوی قرار گرفتند. بدین ترتیب مهم ترین نتایج تحقیق را می توان خلا قانونی لازم به جهت اثبات جایگاه ساترا و نیز قوانین حمایت کننده برای پیگیری در مراجعه قضایی اعلام داشت. همچنین از چالش های پررنگ میان ساترا و پلتفرم ها، به اختلاف مرز ها و ابعاد فرهنگی، اجتماعی مد نظر طرفین در تولید آثار و ضعف فنی پلتفرم ها در انجام الزامات لازم به جهت اخذ سطوح مختلف مجوزدهی اشاره نمود

کلیدواژه‌ها