بررسی و تحلیل نشانه‌های اعتماد به نفس در تصاویر فیلم "کناره غربی" با استفاده از رویکرد کرس و ون‌لیوون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه سوژو، آنهوی، چین

10.30495/mediastudies.2023.69801.1484

چکیده

بازنمایی یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه‌ای است که از آن طریق، رسانه‌ها حوادث و واقعیت‌ها را نشان می‌دهند. در این روش کلمات، تصاویر، موسیقی و دیگر عناصر فیلم به مثابه نشانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که از طریق آن‌ها معانی احتمالی متفاوتی را خلق می‌کند. هدف: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کرس و ون‌لیوون در صدد بررسی و تحلیل نشانه‌های اعتماد به نفس در تصاویر فیلم کناره غربی است. روش پژوهش: در این پژوهش از آنجا که با تصاویر متحرک، موسیقی و کلام به عنوان متن رسانه‌ای سروکار دارد، از روش کیفی با رویکرد نشانه‌شناسی برای بررسی نشانه‌های تصویری موجود در فیلم‌ منتخب سینمایی استفاده کرده است. یافته‌ها: فیلم درباره عشق و رقابت نژادی میان گروه‌های مافیایی و گانگستری نیویورک است. از این رو در تصاویر این فیلم نمایی تضاد میان دو گروه همچنین وجود رقابت و نابرابری به تصویر کشیده شده است که با توجه به مولفه‌های، اعتماد به نفس اجتماعی، استقلال از همتا، اعتماد به نفس مربوط به موقعیت، ابراز وضع و ابراز فیزیکی از نظر سالیوان (2009)، در میان تمام تصاویر این فیلم، چهار تصویر برای بازنمود و تحلیل مفهوم روانشناختی "اعتماد به نفس" انتخاب شده است که نشانه های اعتماد به نفس در آنها بررسی شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که با بررسی‌های انجام شده مطابق با رویکرد دستوری کرس و ون‌لیوون قرارگیری هر مشارکت‌کننده در تصویر و ابزارهای مورد استفاده در تصاویر که ممکن است کارگردان خود از آن‌ها بی‌خبر باشد در انتقال مفهوم اعتماد به نفس تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها