تدوین مدل ساختاری نقش سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات اجتماعی و توسعه، عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.30495/mediastudies.2023.75466.1547

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مدل ساختاری نقش سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی صورت پذیرفت و به لحاظ هدف کاربردی ‌- ‌توسعه‌ای و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش زنان شهر تهران است که در این تحقیق برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است و تعداد 107 نفر به روش تصادفی ساده با توجه به جامعه آماری مورد نظر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش‌نامه الگوی (تامن، 1995)، ارزش‌های فردی شوارتز، انعطاف‌پذیری شناختی دنیس استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS3 به کار برده شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد سواد رسانه بر ارزش‌های فردی زنان شهر تهران با شدت اثرگذاری برابر با 0.228 و انعطاف‌پذیری شناختی بر ارزش‌های فردی زنان شهر تهران با شدت اثرگذاری برابر با 0.505 تأثیرگذار بوده است، اما نقش سواد رسانه بر میزان انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران و سواد رسانه بر ارزش‌های فردی با نقش میانجی‌گری انعطاف‌پذیری شناختی زنان شهر تهران با توجه به سطح معناداری که بالاتر از 0.05 است، مورد تأیید قرار نگرفت. یافته‌های پزوهش حاضر می‌تواند از طریق ارتقا ارزش‌های فردی و مؤلفه‌های آن موجبات افزایش انعطاف‌پذیری شناختی را فراهم نموده و کاهش اثرات منفی رسانه را به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها