الگوی جرم‌شناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دکتری جزا و جرم شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مشهد، مشهد، ایران

10.30495/mediastudies.2023.73144.1520

چکیده

مقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.
روش پژوهش: این طرح به صورت تحلیلی توصیفی گذشته نگر و با استفاده از چک لیست و فرم جمع آوری داده بر روی کلیه ی پرونده های جرائم رایانه ای به تفکیک سال انجام شد. نرم افزار SPSS18 و آزمون کای دو جهت تحلیل داده مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان دهنده ی این بود که در چهار سال مطالعه نسبت جرائم زنان در فضای مجازی به کل جرائم زنان در مقایسه با نسبت کل جرائم مجازی به کل جرائم به ترتیب 3/1 و 6/0 درصد یعنی تقریبا دو برابر است.
نسبت جرائم فضای مجازی زنان به کل جرائم فضای مجازی 6/16% و نسبت کل جرائم زنان به کل جرائم 5/7% بوده است.
همچنین بیشترین میزان جرم مربوط به کلاهبردار ی و کمترین مربوط به هک بوده است. همچنین نوع و میزان جرائم در سال های 1397-1400 الگوی یکسانی داشته است.
نتیجه گیری: عدم اختلاف معنادار جرائم حیثیتی (دسترسی غیر مجاز، هک، نشر اکاذیب و نشر تصاویر مستهجن) با سایر جرائم در این مطالعه، نشان دهنده ی این است که جرائم زنان به نحوی بوده که با نقش زنانه ی ایشان (مادری و همسری) در تعارض کمتری باشد و به نظام خانواده آسیب نزند.

کلیدواژه‌ها