نگرش و سواد ‌رایانه‌ای معلمان مدارس هوشمند در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای آموزشی و اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.30495/mediastudies.2023.62916.1407

چکیده

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات وسیله‌ای قدرتمند می‌باشد که چاره‌ای جز رویارویی با آن نیست. فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعتی خیره‌کننده در حال نفوذ به زمینه‌های مختلف، از جمله آموزش و پرورش می‌باشد. بدون شک می‌توان مدارس هوشمند را به عنوان یکی از بارزترین نشانه‌های نفوذ فناوری اطلاعات در عرصه آموزش مطمح نظر قرار داد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش و سواد رایانه‌ای معلمان در استفاده از فناوری ‌اطلاعات در فرآیندهای آموزشی و اداری در استان کرمانشاه انجام شد. روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلم‌های استان کرمانشاه بوده که در زمان اجرای پژوهش تعداد آن‌ها 22742 نفر و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 378 نفر (201 نفر زن و 177 نفر مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استاندارد نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی یاووز و سواد رایانه‌ای سون، راب و کاریسمیادجی استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 0.84 و 0.79 به دست آمده است. روش‌های آماری مورد استفاده، شامل آمار توصیفی (میانگین، درصد، فراوانی) و آمار استنباطی (تی تک‌نمونه‌ای) بوده است. یافته‌ها نشان داد، نگرش (0.008 = sig) و سواد رایانه‌ای (0.01 = sig) معلمان مدارس هوشمند در استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندهای آموزشی و اداری به صورت معناداری تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد، نگرش و سواد رایانه‌ای را به عنوان دو مؤلفه در انتخاب معلمان این مدارس در نظر داشت

کلیدواژه‌ها