شاخص‌های کارآمدی خبرگزاری‌ داخلی (مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/mediastudies.2023.68117.1499

چکیده

این مقاله به لحاظ روش کمی و به لحاظ هدف کاربردی و به دنبال شناسایی و مقایسه شاخص‌های کارآمدی خبرگزاری‌ های داخلی است. روش تحقیق کمی- پیمایشی و شیوه جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جامع محقق ساخته می باشد، نمونه آماری به تعداد 90 نفر از کارکنان سه خبرگزاری و با شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیده است .با توجه به اینکه در این زمینه چیشینه و تحقیقی که صرفا کارامدی را در خبرگزاری ها بررسی کند در داخل و خارج وجود نداشته است ، ابتدا با انتخاب و مصاحبه بااساتید و پیشکسفتان در مدیریت و خبرگزاری ها پرسشنامه تهیه و در اختیار کارکنان خبرگزاری ها قرار گرفته است .
یافته‌ها و نتایج تحقیق پس از انجام آزمون های تجزیه، تحلیل آمار توصیفی و استنباطی نشان داد:
نیازسنجی خبری مخاطبان، مهم‌ترین و پرکاربرترین مولفه کارآمدی خبرگزاری ها و شایسته سالاری و حفظ و داشتن نیروی ماهر ، کاردان و شفافیت در خبررسانی، کم کاربردترین مولفه کارآمدی سه خبرگزاری است ، و براساس ضرایب و میانگین رتبه های کارآمدی: خبرگزاری اول (کارآمدترین) ایسنا با کسب بالاترین نمرات، ، خبرگزاری ایرنا با کسب نمرات متوسط، خبرگزاری دوم (کارآمدتر) و خبرگزاری ایلنا با کسب نمرات کم تر، خبرگزاری سوم (کم کارآمدترین) رتبه بندی شد.

کلیدواژه‌ها