ارائه الگوی رسانه‌ای تاب‌آوری شبکه بانکی بر محور اقتصاد مقاومتی در قبال تهاجم رسانه‌ای و جنگ روانی شبکه‌های اجتماعی در خلال پاندمی کرونا: مطالعه گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30495/mediastudies.2023.68419.1470

چکیده

زمینه: متعاقب فشار مضاعف رسانه‌هایی نظیر بی بی سی، منوتو، صدای آمریکا و ایران اینترنشنال بر امنیت روانی جامعه در فضای مستعد ناشی از پاندمی کرونا و تحریم بر اقتصاد کشور و مشخصاً شبکه بانکی ، سازوکاری برای مصون سازی و بلوغ مشتری در قالب مدل رسانه‌ای هدف پژوهش حاضر است.
روش:در این مقاله از ظرفیت‌ نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری به منظور بهره گیری از تجارب نخبگان شبکۀ بانکی و رسانه جهت مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی در مصاحبه با 34 نفر از 20 بانک خصوصی برای مدل سازی معادلات ساختاری طی مراحل کدگذاری باز و محوری و انتخاب مقوله‌ها، بهره‌برداری شده است .
یافته های تحقیق:
شرایط علی:پیامدهای تحریم،تبعات پاندمی کرونا،تهاجم رسانه ای از طریق شبکه های اجتماعی و سرنوشت برجام را شامل می شود.
مقوله اصلی: بحث مصون سازی و تاب آوری در شبکه بانکی معطوف به کشش قیمتی تقاضا متاثر از سطح اقبال مشتریان است.
شرایط زمینه‌ای: در پلتفرم بانکداری الکترونیکی و خاستگاه رسانه نمود یافته است.
شرایط مداخله گر: مشمول سطوح کارکردی پیشرانی مشتری و نیز حاکمیت شرکتی می‌گردد.
راهبردها: ارتقای سواد رسانه ای مخاطب تا حصول به اقناع مشتری،مدیریت بهره وری با کاهش هزینه توام با کاستن بهای تمام شده و در بستر بانکداری حرفه ای همراه با کاهش ریسک تمرکز و اصلاح بهینه ترکیب پرتفوی به نیت سودآوری بنگاه.
پیامدها: در استحکام مالی ، افزایش دامنه و برد مشتریان و در نهایت تاب آوری و مصون سازی متجلی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها