بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

جامعه اطلاعاتی با سرعتی سرسام آور در حال تحول است و جامعه صنعتی قرن بیستم به سرعت جای خود را به جامعه اطلاعاتی قرن
بیست و یکم می دهد.جامعه اطلاعاتى بازگوکننده ى توسعه تکنولوژى هاى نوین ارتباطى و اطلاعاتى و تجدید سازمان جامعه پیرامون
جریان اطلاعات است. جامعه اطلاعاتى وسیله اى براى توسعه اقتصادى، اجتماعى، است موتورى براى رشد و توسعه ستون مرکزى
ساخت یک اقتصاد و جامعه جهانى مى باشد. آزادى اطلاعات یک حق بنیادین بشر است، و سنگ بناى تمام آزادى هاست، آزدى
اطلاعات به طور ضمنى در برگیرنده ى حق گردآورى، ارسال و انتشار اخبار در هر جا و توسط هر کس بدون هیچ منعى .در این
و آزادى اطلاعات به روش تحلیل محتوا مورد بررسى قرار گرفته است . (WSIS) پژوهش اسناد یونسکو درباه ى جامعه ى اطلاعاتى
هدف این پژوهش بررسى و شناخت روند مصوبات اجلاس هاى سازمان ملل درباره "جامعه ى اطلاعاتى" و "آزادى اطلاعات" مى باشد
و همچنین آشنا کردن ایران با مباحثات اصلى پیرامون جامعه ى اطلاعاتى و آزادى اطلاعات که مورد تأکید در اسناد یونسکو مى باشد
و ایران با شناخت موضوعات اهداف و زمینه هاى اصلى پیرامون جامعه اطلاعاتى وآزادى اطلاعات بتواند مشارکت فعال در جامعه ى
اطلاعاتى داشته باشد. با توجه به نتایج این بررسى دولتمردان بتوانند شرایط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى را براى ایجاد جامعه ى
اطلاعاتى فراهم نمایند. براى انجام این تحقیق نمونه اى به حجم 390 ماده یا قانون یا پروتکل از اسناد یونسکو از سال 1987 تاسال
2003 انتخاب شد و متغیرهاى مورد نظر در این نمونه ها مورد بررسی قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها