تأثیر رسانههای جمعی در افزایش احساس ناامنی و ایجاد رویکردهای امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه رسانههای جمعی باکارکردهای مشخص و تعیین شده خود، جایگاه ویژهای یافتهاند. به نحویکه به بارزترین عامل نظم، امنیت
اجتماعی، همبستگی و مشارکت مردمی تبدیل شدهاند. دراین راستا رسانههای جمعی نقش بسیار مهمی در بسترسازی افکارعمومی و
تأمین امنیت ایفا میکنند. آنچه مسلم است رسانهها باتوجه به توسعهکمی وکیفی که یافتهاند در عمل میتوانند هم فرصت و تهدیدی
برای دوام و قوام احساس امنیت باشند. رسانهها میتوانند مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده
و چهرهای مشوش ازجرم، مجرم و جنایت به نمایش گذارند. بدینسان، رسانهها از طریق ارائه یک چهره نادرست و غیرواقعی در مورد
میزان جرم و عملکرد دستگاه عدالت کیفری، احساس ناامنی را افزایش داده و مردم را به سمت حمایت از سیاستهای امنیت محور
سوق میدهند. به طوریکه افزایش مراجعه مردم به اخبارجنایی منتشر شده در رسانههای گروهی ارتباط نزدیکی با گرایش به امنیت
محوری و مخالفت با برنامههای بازپرورانه دارد. با افزایش فشار رسا نهای در جهت اعمال سیاست های سختگیرانه، امکان توسعه
رویکردهای انسان مدارانه از بین میرود و مجال ظهور و رشد امنیت محوری فراهم میشود. دراین مقاله ضمن اشاره به رویکردهای
امنیتی، به بررسی تأثیر رسانههای جمعی در افزایش احساس ناامنی و شکل گیری رویکردهای امنیتی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها