نقش روابط عمومی دانشگاهها در توسعه فعالیت های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتب

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش روابط عمومی در توسعه فعالیتهای آموزشی دانشگاهها پرداخته است. و نشان داده است که تاچه میزان
اطلاعات و خبررسانی در شناخت و آگاهی دانشجویان توسط روابط عمومی در توسعه فعالیتهای آموزشی نقش دارند.این تحقیق از
این جهت مورد اهمیت قرار دارد که به نقش اطلاعات پرداخته و نشان داده که روابط عمومی تا چه اندازه می تواند موجب پیشرفت و
توسعه فرهنگی گردد.در این تحقیق از نظریه گرونیگ هانت استفاده شده است. که او به نقش روابط عمومی و پخش اطلاعات
درست، انتقال و انعکاس اطلاعات سازمانها به مردم می داند. و همچنین برای تبین توسعه فرهنگی از نظریه آرجریس استفاده شده
است. بدین صورت که طرح سازمان باید این امکان را فراهم کند که نیازهای افراد برای رشد شخصیتی و نیازهای سازمان برای بهره
وری با هم در یک مسیر قرار گیرند. به عبارت دیگر دلیل بسیاری از بی تفاوتی هایی که کارکنان از خود در سازمان نشان می دهند .
ناشی از تنبلی آنان نیست بلکه بیشتر به خاطر این است که با کارکنان در سازمان شبیه کودکان رفتار می شود. در این پژوهش ازروش
پیمایش استفاده شده است و جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد
واحد تهران شرق می باشد. حجم نمونه شامل 300 نفردانشجو می باشد و نمونه گیری در این تحقیق به روش تصادفی انتخاب شده
است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت است، در سطح توصیفی با استفاده از جداول فراوانی ،
درصد فراوانی و شاخص های پراکندگی و مرکزی و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده
شد . با توجه به آزمون فرضیه های موجود و تحلیل یافته ها می توان در این تحقیق این طور نتیجه گرفت که هر چه خبررسانی در
زمینه های مختلف بیشتر می شود، اطلاعات دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شرق هم مطابق با آن بیشتر می شود .همچنین راهکارهایی
جهت توسعه فرهنگی ارائه داده شد که ضروری ترین کار در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری گسترده در زمینه فناوری اطلاعات است.

کلیدواژه‌ها