بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه 15 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

جامعه ایران در دهه های اخیر در جریان تحولات فرهنگی و اجتماعی وسیعی قرار گرفته است. از جمله این تغییرات ورود اینترنت
است، اینترنت پدیده ای است که تاثیرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بر جای می گذارد همچنین ارزش ها نیز یکی
از مهم ترین اجزای نظام فرهنگی در سطح کلان و نظام شخصیت در سطح خرد هستند و تاثیر بسیاری بر الگوهای رفتاری و فک ری
افراد دارند و در مسائل مختلف فردی و اجتماعی سهیم هستند.با توجه به تغییرات سریع در ابعاد مختلف زندگی بشر طی سالیان اخیر،
ارزش ها نیز در ابعاد مختلف دچار تغییراتی شده اند. بنابراین تغییر ارزش ها را می توان یکی از دستاوردهای استفاده از اینترنت
دانست. هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق این است تا به بررسی " نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه جوانان منطقه
استفاده شده است و نمونه این تحقیق طبق فرمول کوکران (Survey) 15 تهران)" بپردازد. برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی
شامل 389 نفر از جوانان 18 تا 28 سال منطقه 15 تهران می باشند که از اینترنت استفاده کرده اند و به روش نمونه گیری تصادفی
انتخاب شده اند. با استفاده از داده های پیمایش، دو بعد ارزش های سنتی و عقلانی مورد بررسی قرار گرفته اند . ابزار اصلی جمع
مورد تجزیه و تحلیل spss آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه است که از طریق آمار توصیفی و تبیینی و با استفاده ازنرم افزار
قرارگرفته اند. دراین تحقیق پس از بررسی ابعاد ارزش سنتی و عقلانی و نیز عوامل مؤثر بر ارزش های جوانان، با استفاده از نظریات
حوزه ارتباطات و نظریات حوزه ارزش به بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده از زوایای مختلف پرداخته شده است. نتایج بر
آن می دارد که استفاده از اینترنت دارای اثر مثبت و فزاینده با گرایش بر ارزش های عقلانی و اثر کاهنده بر ارزش های سنتی دارد.

کلیدواژه‌ها