اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی هاو رضایت کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

توسعه و تقویت واحد روابط عمومی و ایجاد تعادل مناسب در سازمان ها و آموزش مستمر مدیران و کارکنان در این زمینه در توفیق
سازمان و تحقق هدف ها بسیار موثر است. اثرگذاری بر مردم و ارباب رجوع و علاقه مند کردن به سازمان و حفظ وفاداریشان در
سال های متمادی از طرق گوناگون مانند حفظ کیفیت ارائه خدمات، انگیزش و تعهد کارکنان به سازمان و... قابل حصول خواهد بود.
دراین تحقیق سعی بر آن است که وضعیت اطلاع رسانی روابط عمومی ها درواحدهای دانشگاه آزاداسلامی واقع در استان تهران مورد
بررسی قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها