تاثیر بازی های رایانه ای برپرخاشگری بازیکنان حرفه ای نوجوان پسر گروه سنی 16 تا 20 سال شهرکرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

تاثیر بازیهای رایانه ای بر شخصیت رفتار و خلق و خوی نوجوانان دغدغه ای است که همواره بحث و جدلهای زیادی را در جامعه
برانگیخته ومتعاقبا زمینه های برای انجام پژوهشهای اجتماعی و نقد و بررسی این موضوع فراهم ساخته است. تحقیق حاضر می کوشد
در کنار آشنا ساختن با فضای مجازی و بازی های رایانه ای ،تاثیرات آنها را بر رفتار و خلق و خوی نوجوانان نشان دهد .هدف
20 سال شهرکرج است . تحقیق به - پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری بازیکنان حرفه ای پسر نوجوان 16
روش علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق موردنظر کلیه بازیکنان حرفه ای نوجوان گیم نت شهر کرج که حجم آن 135
نفر می باشد.که براساس نمونه گیری به عمل آمده با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 100 نفر تعیین شده اند. به طوری که تعداد
15 گیم نت درمنطقه کرج شناسایی شد.وازاین 15 گیم نت 3 گیم نت وجودداشت که بازیکنان حرفه ای جهت بازی مراجعه
می کردند.ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری و پرسشنامه بازیهای رایانه ای ساخته شده
محقق استفاده شده است.دراین تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دوطریق موردتجریه وتحلیل قرارگرفته
اند.درمرحله نخست داده ها به شیوه آمار توصیفی،که دراین قسمت از طریق جداول ونمودارهابه توصیف آنهاپرداخته شد.ودرمرحله
دیگر از طریق آزمونهای آماری مناسب بین مولفه های بازیهای رایانه ای وپرخاشگری در بازیکنان حرفه ای بررسی شده است .برای
تحلیل آماری از تحلیل کوواریانس آنوا استفاده شد.یافته ها:نتایج نشان داد که نوع بازیهای رایانه ای بر پرخاشگرشدن نوجوانان
تاثیرداردومعنادار بوده است. ونوع بازیهای رایانه ای بر تمام مولفه های پرخاشگری به جز خصومت تفاوت معنادار بوده است وتاثیر
داشته است.همچنین مدت زمان استفاده از بازیهای رایانه ای برپرخاشگری بازیکنان حرفه ای نوجوان وتمام مولفه های آن بی معنا بوده
است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که کسانی که به صورت حرفه ای بازی می کنند کلا پرخاشگر می شوند .ودر نهایت تاثیر
تحصیلات بازیکنان رایانه ای بر پرخاشگری که دانشجویان از پرخاشگری جسمانی بیشتری برخوردارهستند.نتیجه گیری :نتایج لزوم
آموزش صحیح استفاده از بازیهای رایانه ای با توجه به نوع بازی ومدت زمان استفاده آن رانشان می دهد.چراکه آموزش باعث کاهش
پرخاشگری ودرنهایت ارتقاء سلامت روحی را به دنبال دارد

کلیدواژه‌ها