صورت بندی نظری فمینیسم درمطالعات رسانه ای ( باارائه مدل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

نظریه فمینیستی، شاخه ای از پژوهش میان رشته ای است که جنسیت را به عنوان مقوله اصلی سامان بخش تجربه در نظر می گیرد. می
توان نظریه فمینیستی را نظامی تعمیم یافته و گسترده از ایده هایی درباره زندگی اجتماعی و تجربه انسانی دانست که از چشم اندازی
زن محور شرح و بسط یافته است. این پیش فرض ها و پیش داوری های فرهنگی و اجتماعی، زنان را به نحو خاصی در رسانه ها
بازنمایی نموده به گونه ای که آشنایی با مضامین فمینیستی در مطالعات ارتباطی و رسانه ای ضروری گردیده است. به تصویر کشیدن
نقش های جنسیتی در رسانه ها طی فرایند اجتماعی شدن آموخته می شوند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت اند. در این مقاله به
گفتمان های رادیکال، سوسیالیست و لیبرال که به رغم تفاوت های بسیار، در نقد الگوی کنترل اجتماعی ارتباطات و بازنمایی های
رسانه ای مشترک اند و استنباطی مشابه از جنسیت به عنوان مقوله دوانگاری متضاد با معنایی فراگیر و ثابت به لحاظ تاریخی دارند می
پردازیم. لذا با توجه به اهمیت عصر ارتباطات ، اطلاعات و نقش جنسیت در رسانه ها و تمرکز و توجه صاحب نظران و کارشناسان
دوحوزه مطالعات زنان و رسانه، تامل و بررسی در این مقوله حائز اهمیت می باشد.نوع تحقیق حاضر؛ توصیفی- تبیینی و تکنیک
گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای، همراه با ارائه مدل در حوزه فمینیسم و مطالعات رسانه و رویکردهای نظری
مرتبط در این خصوص می باشد.

کلیدواژه‌ها