جهانی شدن وارتباطات فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

این مقاله براساس این باورکه فرایندجهانی شدن برصنعت ارتباطات استواراست به گفتار حاضرنگاهی داردبه جهانی شدن ورشد
تکنولوژی های نوین ، رسانه وفرهنگ متأثر از آن –واژه جهانی بیش از چهارصد سال قدمت دارد اصطلاحاتی مثل
ازحدود 1960 رواج یافته واکنون ازنظر سرعت ووسعت به اوج خود رسیده است . Globalizing ،Globalize ،Globalization
این اصطلاح نخستین باربرای طرح تحولاتی که در زمینه فعالیتهای اقتصادی پدید آمده بود، مطرح گشت وپس از آن تمام عرصه های
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رادر بر گرفت. به نظر آنتونی گیدنز جهانی شدن فرایندی است که درکلیه ابعاداجتماعی، سیاسی، فرهنگی
واقتصادی تأثیر گذاشته وباعث کاهش فاصله ها وگسترش ارتباطات میان جوامع مختلف گردیده است که ازآن به نام دهکه جهانی
تعبیر می شود این فرایند ازابتدای تاریخ بشر وجود داشته ازهمان تأثیرات وتغییرات روبه فزونی بوده است، اما در حال حاضر سرعت
وشتاب این حرکت بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها