رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

اسلام فراخوانی به سوی هدایت و ایمان و دعوت دوستانه ای است که خیر و صلاح را برای مردمان جستجو می کند و دیدگان آنها را
بر نعمتی که با ایمان به خدا بر ایشان نازل می گردد، می گشاید. لذا روابط عمومی اسلامی باید بتواندبا حفظ ارزشهای متعالی مدیریت
را در تصمیم گیری ها و استراتژی های سازمان در قبال محیط و مخاطبان یاری رساند و وی را از اهمیت ارتباط دوسویه با محیط،
ارزیابی سازمان از نظر مخاطبان ، ضرورت مخاطب محوری در سازمان، تطبیق برنامه ها و سیاست های سازمان با گرایش ها و خواسته
ها و نیازهای مخاطبان، آگاه نماید.
در این مقاله در راستای توسعه روابط عمومی اسلامی در سازمان ها، نخست مفهوم روابط عمومی در دوران معاصرمطرح و در ادامه
ضمن توصیف نقش ارزشهای دینی در روابط عمومی ، با توجه به چهار چوب نظری تحقیق به بررسی رابطه ارزشهای دینی و توسعه
روابط عمومی در سازمان ها اشاره نموده ودر خاتمه نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها