مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

نهادی سازی به معنای فراهم آوردن زمینه ها و شرایطی که موجب پایداری، استمرار و فراگیر شدن رفتارهای مطلوب شود همواره
از بحث های ضروری در علوم انسانی و بویژه در مدیریت است، اما نهادی سازی فرآیندی سخت، پیچیده و طولانی مدت است. در این
شرایط، تلویزیون به دلیل تاثیرگذاری بر افکار و رفتار انسان ها نقشی عمده دارد. در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که با
چه شرایطی می توان هر موضوعی را از طریق تلویزیون نهادی کرد. جامعه پژوهش، صاحب نظران مدیریتی آشنا با مفاهیم رسانه ای و
صاحب نظران رسانه ای آشنا با مفاهیم مدیریتی بوده است. براساس روش زمینه بنیان و نمونه گیری گلوله برفی، با سی نفر از کارشناسان
مصاحبه شده و مدل نهادی سازی از طریق تلویزیون استخراج شده است. نظریه و مدل پدیدار شده مبین آن است که نهادینه سازی هر
موضوعی از طریق تلویزیون، نیازمند بستر لازم، مهیا شدن شرایط علّی و اتخاذ راهبردهای مناسب است، اگرچه نقش عوامل مداخله گر
در این فرآیند نباید از نظر دور نگه داشته شود.

کلیدواژه‌ها