عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه می پردازد. متغیر اعتماد شهروندان
تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه با ابعاد صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه واطمینان مورد سنجش
20 تهران بود که تا سال 1391 حد اقل ،14 ،9 ،6 ، قرار گرفته است. حجم نمونه 400 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن مناطق 1
یک بار تجربه مراجعه به قوه قضاییه داشتند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار
ضریب ،F پرسشنامه که در قالب مقیاس لیکرت سازماندهی شده، انجام پذیرفت. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون
و تجزیه رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار P <= همبستگی پیرسون در سطح 0,05
استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیر های پایگاه اقتصادی اجتماعی ، احساس امنیت ، میزان spss
رضایت از عملکرد قوه قضائیه با اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه است و نیز تفاوت معنی داری در میزان اعتماد به عملکرد
در بین دو گروه جنسیت زنان و مردان با میزان اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه وجود نداشت. نتایج کلی تحقیق در قالب
تجزیه رگرسیونی نشان داد که عمده ترین متغیر های تأثیر گذار بر حسب میزان تاثیر بر اساس اولویت عبارتند از: رضایت از عملکرد
قوه قضائیه با وزن بتای ( 0,24 )؛ احساس امنیت با وزن بتای ( 0,17 )؛ پایگاه اقتصادی اجتماعی با وزن بتای ( 0,06 - )؛ در کل میزان
ضریب همبستگی تصحیح شده برابر 0,50 می باشد که نشان گر تبیین 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموع متغیر های
همبستگی بالائی بین مجموع متغیر های مستقل ؛ R = مستقل می باشد. ضمن آنکه بر اساس مقدار ضریب همبستگی چند گانه با 0,71
و متغیر وابسته وجود دارد.

کلیدواژه‌ها