بررسی تطبیقی دیدگاه دانشجویان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات نسبت به فرصت ها وتهدیدهای فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

این پایان نامه دیدگاه دانشجویان (رشته علوم ارتباطات ) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات نسبت به فرصت ها و تهدید های فضای
مجازی با هم مقایسه کرده است. هدف اصلی این پایان نامه، شناخت دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات (رشته
علوم ارتباطات ) نسبت به فرصت ها و تهدید های فضای مجازی است که جهت پاسخ به آن نگرش از نظر نحوه میزان زمان استفاده از
فضای مجازی، بین میزان اطمینان به محتوای مطالب فضای مجازی، بین میزان آموزش در فضای مجازی، بین نگرش از نظر تاثیر
جنسیت در گرایش به فضای مجازی میان دانشجویان دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است .
این تحقیق با تکیه بر نظریه جامعه اطلاعاتی که جامعه ای متاثر از فن آوری است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن
پرسشنامه اینترنتی و دستی و برآیند حاصل از تلفیق این دو پرسشنامه از جامعه آماری 82 نفری از دانشجو یان مرکب از مقطع
کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات در تهران و واحد علوم تحقیقات بوده است .
مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، بیشتر این دانشجویان ساعت های متمادی را برای استفاده از فضای مجازی صرف
می کنند، معتقدند در فضای مجازی آزادی اطلاعات وجود دارد، فضای مجازی با رشته تحصیلی شان آنها را آشنا کرده است، در این
فضا ارتباط تعاملی با کاربران برایشان فراهم شده،به اخبار و دست آورد های علمی دسترسی پیدا کرده اند ، همچنین این فضا
می تواند به کاربران از جمله زن و مرد آسیب برساند، اما میزان شدت این آسیب نسبت به جنسیت کاربر اینترنتی فرق دارد.

کلیدواژه‌ها