ارزیابی پیمایشی آسیب های اجتماعی در یزد با تاکید بر عوامل رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نقش رسانه ها در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. رسانه های جمعی، سطح وسیعی از افراد جامعه را
در معرض پیام قرار می دهند که می تواند با پیامدهای مثبت و منفی همراه باشد . پیامدهای رسانه ها عموما" در چهارچوب تئوری های
اثرگذاری پیام مطرح می شود . در این پژوهش تلاش شده از طریق پیمایش و مقایسه نگرش ها در میان شهروندان یزد شامل
کارشناسان سازمان های: بهزیستی، دادگستری و علوم پزشکی،همچنین اساتید دانشگاه و عموم مردم به بررسی آسیب های اجتماعی
شهر یزد و نقش رسانه ها در این خصوص پرداخته می شود . در این پژوهش به پرسشهای زیر پاسخ داده می شود : 1- نگرش
شهروندان یزد درباره آسیب های اجتماعی این شهرچیست؟ 2- از نظر شهروندان یزد، تأثیرگذاری رسانه ها در آسیب های اجتماعی
چگونه است؟ از نظر شهروندان یزد موقعیت تأثیرگذاری رسانه ها نسبت به سایر عوامل در بروز آسیب های اجتماعی در یزد به چه
صورت است؟ دراین تحقیق مشخص شد که اکثریت شهروندان یزد اشاعه نابهنجاری های اجتماعی را بیش از گذشته می دانند و بر
این نظرند که ضمن کاهش سن اقدام به رفتار مجرمانه، فقر فرهنگی وواکنش های احساسی و هیجان پذیری از عوامل مهم غیر رسانه
ای بروز آسیب های اجتماعی است. ضمن آنکه تأثیر گذاری رسانه های جمعی را بیش از خانواده و مدرسه . می دانند . همچنین بر
حسب عامل های رسانه ای شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، برنامه های صدا و سیما و اینترنت را به ترتیب اهمیت در برو ز آسیب
های اجتماعی موثر می دانند .

کلیدواژه‌ها