مطالعه رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشکده فنی دختران تهران ولی عصربا اثربخشی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

هدف از این مطالعه رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشکده فنی ولیعصر تهران با اثربخشی آموزشی می باشد . برای انجام این
تحقیق با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه ، 197 دانشجو در 12 رشته تحصیلی در دانشکده فنی ولیعصر تهران در سال 91
تجزیه و spss با استفاده از نمونه گیری تصادفی مورد سؤال قرار گرفتند .بعد از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها با استفاده از نرم افزار
تحلیل شد ، آمار استنباطی که در تجزیه و تحلیل به کار گرفته شد شامل ضریب همبستگی پیرسون می باشد.
بعد از تحلیل و بررسی های انجام شده نتیجه گرفتیم که:
هر اندازه مهارتهای ارتباطی اساتید بیشتر تقویت شود ،اثر بخشی گروههای علمی، ایجاد انگیزه یادگیری در دانشجویان و پیشرفت
تحصیلی دانشجویانافزایش می یابد و همچنین هر اندازه مهارتهای ارتباطی کلامی و غیر کلامی اساتید بیشتر تقویت شود ،اثر بخشی
گروههای علمی افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها