نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

هدف اصلی ما در این پژوهش به دست آوردن شناخت در مورد نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه است. در این
مسیر با بررسی ادبیات کارآفرینی، شاخص های ترویج فرهنگ کارآفرینی استخراج و با بهره گیری از شاخص هایی چون نیاز به
توفیق(رقابت جویی)،خودباوری، تمایل به مخاطره پذیری، نیاز به استقلال، خلاقیت و استفاده از نظریات یادگیری اجتماعی، استفاده و
رضایت مندی، برجسته سازی و اشاعه و نوآوری چارچوب نظری تحقیق فوق تدوین شد.
جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری،
تصادفی ساده 200 نفر انتخاب و با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند . در تحقیق فوق
جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده و با ضریب همبستگی اسپیرمن به رد یا تأیید فرضیه ها
پرداختیم.
پس از استخراج نتایج به این نتیجه رسیدیم که اکثر پاسخگویان بر این باورند که مطبوعات به عنوان یکی از رسانه های تأثیرگذار
می توانند سبب شکل دهی نگرش کارآفرینانه در مخاطبان شده، باور کارآفرینی را به آن ها منتقل کرده و در نهایت باعث درونی
کردن ارزش های کارآفرینی در آن ها شوند.
نتایج بیانگر این مهم است که مطبوعات می توانند با انتشار مطالب خلاقانه سبب ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه شوند. همچنین بین
انتشار طرح های کسب و کار در مطبوعات و تقویت خلاقیت در خوانندگان رابطه معناداری وجود دارد. از سویی دیگر نتایج حاصله
نشان داد انعکاس فعالیت های کارآفرینان در مطبوعات، تقویت روحیه خطرپذیری در خوانندگان را به دنبال دارد و انتشار سرگذشت
زندگی کارآفرینان در مطبوعات باعث ایجاد روحیه خودباوری در خوانندگان می شود.

کلیدواژه‌ها