نقش اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان دانشجویان دانشگا ه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

استفاده از اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حال گسترش است و بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد . امروزه برای
خرید،جمع آوری اطلاعات،گفتگو با سایر کاربران و بسیاری از فعالیت دیگر از اینترنت استفاده می شود.آنگونکه هیچ بعدی از ابعاد
زندگی افراد از این سیطره بی نصیب نمی ماند.استفاده بیش از حد از اینترنت، انسان ها را از باور و ارتباطات اجتماعی واقعی دور
می کند و با حذف تعاملات اجتماعی و تسلط بر زندگی افراد می تواند موجب احساس تنهایی و انزوا اجتماعی گردد.
این تحقیق درصدد شناسایی رابطه بین استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی کاربران است. این پژوهش ضمن مروری که بر فضای
مفهومی موضوع دارد، از رویکردی تلفیقی که بر گرفته از تئوری های استفاده وخشنودی، استفاده و رضایتمندی و نظریه حمایت
اجتماعی ولمن و مک کوئیل می باشد،برای تبیین پدیده مذکور بهره گرفته است و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری ها با توجه
به ویژگی های جامعه آماری مورد مطالعه اخذ کرده است به شناسایی رابطه استفاده از اینترنت و انزوای کاربران پرداخته است با
کاربرد روش پیمایشی و با استفاده از فن پرسشنامه بر روی 400 نفردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و از طریق نمونه
0 درصد انتخاب، اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید . اطلاعات بدست / گیری طبقه ای نا متناسب با سطح خطای 05
آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون های (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج
22 درصد از / حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص انزوای اجتماعی در بین پاسخگویان حاکی از آن است که ؛ انزوای اجتماعی 5
61 درصد متوسط و 16 درصد درسطح بالایی قرار دارد. / کاربران درسطح پایین، 5
به طور کلی میزان انزوای اجتماعی دانشجویان درحد متوسط میباشد.مطابق یافتههای تبینی بین متغیرهای میزان استفاده از اینترنت
r = 0/ اعتیاد به اینترنت یا استفاده افراطی ( 43 ،( r = 0/ میزان رضایت از اینترنت ( 42 ،(r = 0/ نوع استفاده از اینترنت ( 46 ،(r = 0/48)
متغیر B = 0/ و انزوای اجتماعی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد بر اساس ضرایب بتا 50 (r=0/ )، میزان دسترسی به اینترنت ( 66
میزان دسترسی به اینترنت نزدیک به نیمی( 50 درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به انزوای اجتماعی را تبیین می کند.همچنین یافته
های این تحقیق نشان داد که بیشتر میزان کاربری اینترنت در خصوص چت، ایمیل و جستجو در سایت ها ی علمی وتحقیق به خود
اختصاص داده است. میزان استفاده از اینترنت به نوبه خود منجر به انزوای اجتماعی نمی شود بلکه استفاده افراطی از اینترنت منجر به
اعتیاد و تنهایی می گردد.

کلیدواژه‌ها