سنجش مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رویکرد ارتباطی در بین مشترکان نشریه های تخصصی غیر دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر پنج پیامد اساسی را به همراه خواهد داشت: اولاً، توضیحی نظری در مورد این که چرا مدیریت ارتباط با مشتری در به
دست آوردن پیامدهای مطلوب از رابطه ی میان مشتری و ارائه دهنده ی خدمات تأثیرگذار است، ارائه می دهد . دوماً، ارزیابی
کاملتری از نقش فنآوری اطلاعات در فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری ارائه میدهد. سوماً، چندین دسته از مقیاسهای اندازه
گیری را که برای آزمودن مدل مفهومی پیشنهادی لازم هستند، توسعه داده و تعیین اعتبار میکند. چهارماً، با بررسی پدیدهی مدیریت
ارتباط با مشتری مبتنی بر رویکرد ارتباطی به پر رنگ کردن قدرت توضیحی و تفسیری نظریهی ارتباطات بازاریابی میپردازد و نهایتاً،
این مطالعه به این دلیل که شاهدی تجربی در مورد ارزش مدیریت ارتباط با مشتری برای مدیران و کارشناسان سازمان ها فراهم
میکند و مجموعهای از معیارها و مقیاسهای مشتری محور را ارائه میدهد که مدیران را قادر میسازند تا بهتر وضعیت تلاش های
مدیریت ارتباط با مشتری سازمان خود را ارزیابی نمایند و علت ریشه ای اقدامات ناموفق را تشخیص دهند، دارای ارزش بالایی
می باشد. چارچوب نظری این پژوهش، یک مدل مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان نه بعد مطرح شده در این مدل می باشد که در
قالب ده فرضیه مطرح شده اند. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و با آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی
تاٌییدی، با کمک نرم افزار لیزرل، مدل مفهومی آزمون شد و با توجه به نتایج بدست آمده، تمامی فرضیه های این پژوهش تاٌیید شدند.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق، می توان نتیجه گیری نمود که مدل مفهومی تحقیق در جامعه آماری این پژوهش از برازش
مناسبی برخوردار بوده است و برازش مدل تاٌیید شده است.

کلیدواژه‌ها