بررسی تاثیرسریال های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برگرایش جوانان به مد (مورد مطالعه جوانان شهرتهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده عهده دار مکاتبات

چکیده

یکی از ویژگیهای منحصربه فرد دنیای امروز وجود ارتباطات وسیع و گسترده ی انسانی است.گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی
انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن بر روی تمام جوانب زندگی انسان امروز
تاثیرگذار بوده است. ازجمله این وسایل ارتباطی، ماهواره ها هستند، در این میان شبکه های ماهواره ای از مهم ترین ابزار ترویج ارزش
های فرهنگی در گستره جوامع می باشند.امروزه گرایش روزافزون جوانان به رسانه ها و نیز پدیده مد از جمله مسائلی است که
کارشناسان حوزه های مختلف به آن توجه نشان می دهند، بنابراین مدگرایی یکی از بزرگترین مسائلی است که نتیجه گسترش فرهنگ
استفاده از رسانه های غربی چون ماهواره است. هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق این است تا به بررسی"تاثیرسریال های
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان برگرایش جوانان به مد(مورد مطالعه جوانان شهرتهران)" بپردازد.برای انجام این
استفاده شده است و نمونه این تحقیق طبق فرمول کوکران شامل 384 نفر از جوانان 18 تا 28 (Survey) پژوهش از روش پیمایشی
سال مناطق شمال ،جنوب ،شرق وغرب شهر تهران می باشند که از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان استفاده کرده اند و به روش نمونه
گیری تصادفی انتخاب شده اند.ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه است که از طریق آمار توصیفی و
مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. دراین تحقیق پس از بررسی حوزه های تابع مد و مدگرایی و spss استنباطی وبااستفاده ازنرم افزار
نیز عوامل مؤثر بر مدگرایی جوانان، با استفاده از نظریات حوزه ارتباطات و نظریات حوزه مد به بررسی تاثیر شبکه های ماهواره ای
فارسی زبان بر مدگرایی جوانان از زوایای مختلف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها