الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

برنامه ریزی » را تصور و طراحی وضعیت مطلوب و پیش بینی کردن راه ها و وسایلی که نیل به آن را میسر سازد تعریف کرده اند، اما
برنامه ریزی برای برنامه سازی در تلویزیون فرآیندی دشوار و تخصصی است. در این شرایط، در اختیار داشتن الگوی علمی و عملی
برای برنامه ریزی ضروری است. در این تحقیق به این سوال پاسخ داده شده است که برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون
باید دارای چه وی ژگی هایی باشد. جامعه پژوهش دربرگیرنده صاحب نظران مدیریتی آشنا با مفاهیم رسانه ای و صاحب نظران رسانه ای
آشنا با مفاهیم مدیریتی بوده است. براساس روش کیفی زمینه بنیان و نمونه گیری گلوله برفی، با سی نفر از کارشناسان مصاحبه شده و
الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون استخراج شده است. نظریه و الگوی پدیدار شده مبین آن است که برنامه سازی
موفق در تلویزیون، نیازمند بستر لازم، مهیا شدن شرایط علّی و اتخاذ راهبردهای مناسب است، اگرچه نقش عوامل مداخله گر در این
فرآیند نباید از نظر دور نگه داشته شود.
واژگان کلی

کلیدواژه‌ها