عوامل مؤثرجذب کنندة نوجوانان وجوانان تهرانی 1« بی.بی.سی » به اخبارتلویزیون فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

از میان صدها شبکه ماهواره ای قابل دریافت در ایران، بالغ بر 50 شبکه فارسی زبان هستند که در آن سوی مرزها توسط شخصیتهای
حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیرایرانی مدیریت می شوند
4 به دولتهای دیگر تعلق دارند چن انکه « بی.بی.سی » 3و تلویزیون فارسی « صدای آمریکا » بعضی از این شبکه ها نیز نظیر شبکۀ موسوم به
این دو شبکه به ترتیب براساس مصوبۀ کنگرة آمریکا و مجلس اعیان انگلیس ایجاد شده اند.
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان صرفنظر از وابستگی هایشان، طیف وسیعی از برنامه ها را ارائه می کنند که از جملۀ آنها برنامۀ
پخش اخبار است.
چنین به نظر می رسد که در میان همۀ شبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان که برنامۀ خبری دارند، تلویزیون فارسی
در زمینۀ پخش خبرهای فارسی، مقولۀ منحصربفردی است که « بی.بی.سی » با توجه به تجربۀ 70 سالۀ بنگاه خبرپراکنی « بی.بی.سی »
اخبارش به ویژه در میان نوجوانان وجوانان تهرانی مورد اقبال قرار گرفته و این همان چیزی است که چرایی و عوامل مؤثر در آن
دستمایۀ این تحقیق قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها