ماه رمضان در تبلیغات تلویزیونی رویکرد نشانه-معناشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

علم نشانه-معناشناسی میتواند تولید و تفسیر یک اثر را بررسی کند و تمام زوایای پیدا و پنهان آن را آشکار سازد. تبلیغات تلویزیونی
با مضامین مذهبی بسیارشبیه به هم و سطحی به نظر میرسند. این مقاله فرصتی فراهم میکند تا محتوای اصلی تبلیغ شناخته شود و با
تکیه بر آن ساختار کلی پیام طراحی شود. سمپرینی چهار بخش ماموریت، برنامه ریزی، شادکامی و آگاهی برای زمان در نظر
میگیرد. زمان میتواند عظمت دورهای تاریخی را نشان دهد. خیالی باشد و روزهای خوشی را در آینده نوید دهد. مربوط به گذشته
باشد و خاطرههای دلنشین رازنده سازد و توانایی فرد در اداره و کنترل امور را گوشزد کند. میتوان این چهاربخش را بومیسازی کرد
و پیکره اصلی تبلیغات مذهبی در ایام ماه رمضان را شکل داد. این چهار بخش مقدمهای بیش نیستند ولی نقش مهمی در هدایت و
سازماندهی تبلیغ بازی میکنند. تبلیغ به شکل توصیف، داستان یا جملات تبلیغاتی کوتاه به مخاطب عرضه میشود. ترفندهای متفاوتی
وجود دارند تا بیننده را به سمت تبلیغ جلب کنند. فرستنده پیام به کمک تکنیکهای سینمایی، بازیگران، زمان یا مکان را به تصویر
میکشد و کلام خود را مزین به صنایع ادبی، استدلالها یا جملات موزون و آهنگین میسازد.

کلیدواژه‌ها