بررسی تاثیر رسانه های الکترونیکی (اینترنت) در ایجاد شکاف بین فرزندان و والدین تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر رسانه های الکترونیکی (اینترنت) در ایجاد شکاف نسلی بین فرزندان و والدین خانواده های تهرانی به مطالعه و بررسی مسائل مربوط به اینترنت بر روی شکاف نسلی می پردازد. رسانه ای که اگرچه مدت زمان زیادی از پیدایش آن
نمی گذرد، اما بنا بر وجود و بروز ویژگی های منحصر به فردش، توانسته با شتاب زیادی فراگیر شود و تاثیرات قابل توج هی را برجای
گذارد. بنابراین با توجه به هدف اصلی این تحقیق یعنی شناسایی تاثیر رسانه های الکترونیکی (اینترنت ) در ایجاد شکاف نسلی بین
والدین و فرزندان خانواده های تهرانی، سعی شده بر روی عوامل تاثیرگذاری آن مطالعه و کنکاش لازم انجام پذیرد. شیوه اجرای این
پژوهش پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسش نامه محقق ساخته به اجرا در آمده است.
برای تحقق مراحل اجرایی و فرآیند تحقیق، نخست با بررسی و مطالعه ی کتاب خانه ای بر روی منابع و نظریات مرتبط و پیشینه تحقیق،
مطالب و متون لازم اقتباس و استخراج و سپس فرضیه های تحقیق تدوین شد. در گام بعدی با تمرکز بر روی محتویات و چارچوب
نظری پژوهش و مطابق متغیرهای مستقل و وابسته، هریک از فرضیه ها، شاخص ها و مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر تبیین شدند .
که متاثر از اینترنت هستند، شاخص های تاثیرگذار بر شکاف « برخورداری مخاطب » و « دوست یابی » ،« ارتباط مجازی » ،« محتوای رسانه »
نیز، برای سنجش « شکاف نگرشی » و « شکاف ارتباطی » ،« شکاف رفتاری » ،« شکاف ارزشی » نسلی قلمداد شدند و مولفه هایی چون
شکاف نسلی معین شدند. گام سوم با تنظیم و توزیع پرسش نامه در سطح جامعه نمونه آماری، شامل 450 نفر از شهروندان تهرانی از دو
گروه سنی 15 تا 25 سال و 40 تا 60 سال ساکن در سطح مناطق 22 گانه تهران، که به صورت تصادفی انتخاب شدند، آغاز شد و با
و دست یابی به تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون spss گردآوری آن و ورود و پردازش داده ها از طریق نرم افزار
فرضیه ها پایان یافت.
بر ایجاد شکاف نسلی میان « برقراری ارتباط در این فضای مجازی » و « محتوای اینترنت » یافته های این پژوهش مستدل بر این است که
و هم چنین برخورداری آنها « فرهنگ پذیری » فرزندان و والدین خانواده های تهرانی تاثیر دارند. اما دوست یابی به عنوان یکی از شقوق
از اینترنت، تاثیری در شکاف میان این دو نسل ندارد. فرضیه های دیگر این تحقیق که با ارزیابی و اندازه گیری شاخص ها و مولفه های
پیش گفته در پی اثبات تاثیر اینترنت بر شکاف نسلی میان والدین و فرزندان خانواده های تهرانی بود، رد شد و گواه بر آن دارد که
اینترنت بر ایجاد این شکاف ها بی تاثیر است.

کلیدواژه‌ها