بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران مرکز واحد ولی عصر
91 بوده است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی - در سال تحصیلی 92
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (مجتمع ولی عصر)می باشد .حجم جامعه آماری دانشجویان 330 نفربود که بر اساس جدول مورگان
تعداد 180 نفربه صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه به آنها داده شد.ابزار گردآوری داده های پژوهش متشکل از دو پرسشنامه
استانداردتفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بوده است.تحقیق از نوع همبستگی بوده و تجزیه و
تحلیل داده ها بر اساس آزمون ضریب همبستگی بوده است.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد علائم جسمانی فقط با نمره کل
تفکر انتقادی رابطه مستقیم معناداری دارد ولی با عوامل آن رابطه معناداری ندارد. و اختلال کارکرد اجتماعی با عامل تحلیل ارزیابی
استدلال قیاسی و استدلال استقرایی و نمره کل تفکر انتقادی رابطه معناداری دارد همچنین اضطراب با هیچ یک از عوامل تفکر
انتقادی رابطه معناداری ندارد و افسردگی با هیچ یک از عوامل تفکر انتقادی رابطه معناداری ندارد .

کلیدواژه‌ها