نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده ومسئول مکاتبات

چکیده

شبکه های اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن می باشند. امروزه گسترش فناوری اطلاعات
و ارتباطات و کاربردهای آن به گونه ای توسعه یافته است که در تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شود. در میان شبکه های اجتماعی
مجازی، فیس بوک شبکه ای پرقدرت است که می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر به سزایی بگذارد. سرمایه اجتماعی حاصل تعاملات
و هنجارهای گروهی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که به سرعت مورد توجه عموم مردم قرار گرفته و
حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده
است. بنابراین بررسی چگونگی شکل گیری و توسعه سرمایه اجتماعی توسط شبکه های اجتماعی مجازی امری مهم تلقی می شود و
این موضوع به عنوان موضوع مقاله انتخاب گردیده است.
اهداف این مقاله: 1-تعیین میزان تاثیر تحرک اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی درشکل گیری وتوسعه بعد فرهنگی سرمایه
اجتماعی و 2- تعیین میزان تاثیر تحرک اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی درشکل گیری وتوسعه بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی
(در میان اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق) می باشد.
الگوی کارکرد اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی با تکیه بر نظریه جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای کستلز، و الگوی ابعاد و
مولفه های سرمایه اجتماعی نیز با تلفیق رویکردهای مختلف و استفاده از نظریات دانشمندانی همچون، پاتنام، فوکویاما و الگوی مطرح
ارائه شد. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق می باشد . « دکتر کاوسی » شده در پایان نامه
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه های اجراء همبستگی می باشد. این تحقیق بر اساس روش کمی سنجیده و از
پیمایشی استفاده شده است. تکنیک گرداوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد. داده ها استخراج و تجزیه و تحلیل شدند. برای آزمون
فرضیات از اسپیرمن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین دو متغیر شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی
رابطه معناداری وجود دارد و تاثیر متغیر مستقل بر وابسته، نسبتا قوی است. در انتها پیشنهادات لازم ارائه شد.

کلیدواژه‌ها