بررسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

در این تحقیق، به رسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره پرداخته شده است سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که ارتباط معنیداری بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت به برنامهها با گرایش والدین
و فرزندان به ماهواره وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر، توصیفی بوده که در حیطه تحقیقات پیمایشی (زمینهیابی) جای میگیرد. جامعه
آماری تحقیق شامل جوانان 15 تا 29 سال است که در منطقه 4 شهرداری تهران سکونت دارند و بر طبق آمار سال 1391 که از سوی
معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری منطقه 4 تهیه شده است؛ شامل 285365 نفر هستند. روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای و
نمونهگیری تصادفی استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا از بین 9 ناحیه شهرداری منطقه 4 تهران به صورت تصادفی 4 ناحیه نمونه
گیری شده و در مرحله دوم از هر ناحیه 2 محله به صورت تصادفی انتخاب شده است و سپس به صورت تصادفی بین حدود 50 نفر از
جوانان 15 تا 29 سال در هر محله پرسشنامه توزیع گردیده است. در این تحقیق از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده شده است که
0 میباشد. مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون / دارای سه خردهمقیاس احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت میباشد و دارای اعتبار 91
بین احساس نیاز، α=0/ میباشد که به بررسی رابطه بین متغیرها میپردازد. یافتههای تحقیق نشان داد که رابطه معنیداری در سطح 01
جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهوارده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها