بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف پایان نامه حاضر بررسی تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت برتعامل میان فردی کارکنان (موردمطالعه:شرکت مخابرات استان تهران )می
باشد. از این رو در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره کل مخابرات منطقه 6 تلفن شهری می باشد
که بااستفاده از جدول مورگان 250 نفربه صورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.ابزار تحقیق این پژوهش پرسشنامه محقق
ساخته است.روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی می باشد.نتایج این بررسی نشان می دهد بین استفاده از سبکهای ارتباطی توسط مدیران
وتعامل سازنده بین همکاران رابطه معنی داری وجود دارد . کسانی که از سبک ارتباطی پویا استفاده کرده اند بیشتر آزادی عمل
دارند.همچنین فرضیه سوم مبنی بر اینکه ازدیدگاه پاسخگویان بین سبک ارتباطی تفویضی وتوانایی افراد رابطه معنی داری وجود دارد مورد
تایید قرار گرفته است در پایان بر اساس نتایج مشخص می شود این موقعیت است که تعیین می کند کدام یک از سبکها اثربخشی بی شتری
در تعامل میان فردی کارکنان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها