تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان " تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد
90 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند، انجام گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی - تهران شرق، که در سال تحصیلی 91
تأثیر میزان حضور در فیس بوک و نوع استفاده از آن در ابعاد چهارگانه هویت اجتماعی (هویت قومی، دینی، ملی و جهانی) می باشد .
روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد . که پرسشنامه ها بین 250 نفر از
دانشجویانی که بصورت کاملاً تصادفی به عنوان نمونه از سه دانشکده فنی مهندسی، علوم انسانی و علوم پایه انتخاب شدند، توزیع
گردید. چهارچوب نظری تحقیق ملهم از نظریات استوارت هال، جنکینز، گیدنز، برگر و کاستلز میباشد. نتایج حاصل از این بررسی
نشان داد که رابطهی میان هویت قومی، دینی، ملی و جهانی با میزان استفاده از فیسبوک مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها