بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

موسسات ارتباطی کشورهای پیشرفته و اروپایی با استفاده از قوانین و مقررات اقتصادی، تئوریهای مدیریتی و اقتصادی و ارتباطی و
شرایط موجود جامعه به ایجاد یک رسانه قدرتمند در جهان امروز پرداختهاند و در حفظ، توسعه و در نهایت رشد اقتصادی آن گام
های موفقی را برداشتهاند. در ایران نیز برخی مطبوعات و رسانهها به صورت موسسه اداره میگردند،که بهبود نحوه مدیریت این
موسسات در ایران منوط به استفاده از الگوهای خارجی بومیسازی شده میباشد. از اینرو در این مقاله با بهرهگیری از روش پیمایش
به بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی 30 نشریه برتر جهان از نظر تیراژ پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشانگر آن
است که بین نوع مالکیت روزنامه و راههای انتخابی برای مقابله با بحران اقتصادی در روزنامه رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین به
منظور ایجاد امنیت اقتصادی نشریههای ایران، بایستی تسهیلاتی جهت حضور این نشریهها در بورس از سوی سازمان خصوصیسازی و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها