جامعۀ چند فرهنگی : حقوق شهروندی و رفتار رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

سکنی گزیدن در جامعه ای چند فرهنگی که متشکل از ملیت ها و قومیت های مختلف است با چالش هایی روبروست . این مهم در
حالی است که بشر به منظور برخورداری از حق حیات و رفاه اجتماعی همواره درصدد یافتن راه ها و روش هایی است که او را در این
راستا یاری کند. حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که به منظور تضمین این مهم وضع گردیده و به تبع آن برخورداری
شهروندان از امکانات برابر و مساوی تضمین می شود. با توجه به افزایش میزان مهاجرت به طور کلی و مهاجرت درصد بالایی از
ایرانیان به طور خاص، این تحقیق بر آن است تا رفتار رسانه ای مهاجران ایرانی را در محیطی به لحاظ فرهنگی چندگانه بررسی کند .
بدین منظور کشور کانادا و شهر تورنتو به عنوان شهر و کشوری چند فرهنگی انتخاب و رفتار رسانه ای مهاجران ایرانی با در نظر داشتن
حقوق شهروندی آنان و تلفیق دو رویکرد مخاطب و رسانه محور مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها