تحلیل و بررسی نحوه چینش اخبار دربخش های خبری 20:30 شبکه دو سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نحوه چینش اخبار در بخش خبری 20:30 شبکه دو سیما نگاشته شده است ، وازجمله اهداف مهم و
اساسی این بخش خبری پوشش کامل رویدادهای منطقه اطلاع رسانی،آگاهی بخشی و بسترسازی برای توسعه همه جانبه
است.واحد های اطلاعات و اخبار مهمترین نقش را در اجرای این اهداف بر عهده دارند و موفقیت آنها متناسب با نحوه ی تولید و
ارسال پیام متفاوت است. روش تحقیق تحلیل محتوا می باشد و اعضای نمونه در این تحقیق بخش های خبری 20:30 است که به
صورت روزانه در ساعات معین در بازه زمانی مردادماه سال 1391 از شبکه دو پخش گردید. روش نمونه گیری در این تحقیق روش
تجزیه SPSS کل شماری است. در مجموع 332 خبر کدگذاری شده تحلیل شده است. داده های کدگذاری شده از طریق نرم افزار
و تحلیل شده است و نتایج آن در دو قالب توصیفی و تبیینی با عنوان جداول فراوانی و جداول تحلیلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها