شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنه و عهده دار مکاتبات

چکیده

ابزار یا رسانهٔ تبلیغاتی مهم ترین رکن در هر فرایند تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر مخاطب است. این مقاله به بررسی و شناسایی مؤثرترین
ابزارهای تبلیغاتی از نگاه خریدران داخلی برای مهم ترین کالای هنری  صنعتی ایران، یعنی فرش دست باف، می پردازد . روش این
پژوهش توصیفی است و برای اجرای آن از روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بهره گرفته شد.
بر اساس نتیجه های حاصل از داده های پژوهش می توان گفت که تبلیغات شفاهی، یعنی گفتگو با خانواده و دوستان و آشنایان و
همچنین نمایشگاه فروش فرش دست باف، از مؤثرترین ابزارهای تبلیغاتی فرش دست باف است و تلویزیون در جایگاه سوم قرار دارد .
این موضوع نشان می دهد که قدیمی ترین نوع ابزار تبلیغ فرش یعنی ارتباط رو در رو همچنان مؤثرترین آن است. ابزارهای دیگر تبلیغ
فرش دست باف نیز با درصدی پایین تر از این سه مورد در رده های بعدی قرار می گیرد. داده های پژوهش نشان می دهد که میزان اعتماد
پاسخگویان به ابزارهای تبلیغ با میزان تأثیر این ابزار بر مخاطب نسبتی مستقیم دارد، یعنی هر چه مخاطبان اعتماد بیشتری به این ابزا ر
دارند، بیشتر نیز از آن تأثیر می پذیرند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر پاسخگویان به فرش دست باف ایران علاقه مندند ولی
تقریباً نیمی از ایشان از ویژگی ها و مزیت های فرش دست باف آگاهی دارند. این موضوع آشکار می کند که دو بعد از سه بعد اولویت
عموم در میان اکثر پاسخ دهندگان دارای اهمیت است. بررسی اولویت رسانه نیز نشان می دهد که بسیاری از پاسخگویان به مقدار کم و
خیلی کم با تبلیغات فرش دست باف در رسانه ها روبه رو شده اند، بنابراین می توان گفت که تبلیغ فرش دست باف در اولویت رسانه قرار
ندارد. داده های به دست آمده ضمن تأیید فرضیه های پژوهش نشان از معنادار بودن رابطهٔ بین ابزارهای تبلیغ با ترغیب خریدار برای
خرید فرش دارد، ولی قدرت این رابطه در میان ابزارهای گوناگون متفاوت است.

کلیدواژه‌ها