بررسی رابطه بین اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی هاو رضایت کارکنان (مورد مطالعه: کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واقع در استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسندخ و عهده دار مکاتبات

چکیده

اثرگذاری بر مردم و ارباب رجوع و علاقه مند کردن به سازمان و حفظ وفاداریشان در سال های متمادی از طرق گوناگون مانند حفظ
کیفیت ارائه خدمات، انگیزش و تعهد کارکنان به سازمان و... قابل حصول خواهد بود. توسعه و تقویت واحد روابط عمومی و ایجاد
تعادل مناسب در سازمان ها و آموزش مستمر مدیران و کارکنان در این زمینه در توفیق سازمان و تحقق هدف ها بسیار موثر است. دراین
تحقیق سعی بر آن است که وضعیت اطلاع رسانی روابط عمومی ها درواحدهای دانشگاه آزاداسلامی واقع در استان تهران مورد
بررسی قرار گیرد و مشخص شود که میزان رضایت کارکنان و اعضای هئیت علمی از نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی ها به چه میزان
می باشد.

کلیدواژه‌ها