بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزادبندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان پرداخته است. از وسیله های نوین ارتباطی که هم اکنون
به شکلی وسیع در همه لحظات زندگی انسان ها دیده می شود، تلفن همراه است. از امکانات تلفن های همراه که بسیار مورد استقبال
قرار گرفته امکان ارسال و دریافت پیامک در همه ساعات شبانه روز است. دلایلی از قبیل صرفه اقتصادی ، امنیت نسبی فضای پیام
کوتاه، نیاز روحی جامعه به تفریح و تفنن، کارکرد پیام رسانی و ایجاد ارتباط انسانی و. . . ازعمده ترین علت هایی است که باعث
استفاده از پیامک در ارتباطات میان فردی شده است. بررسی رابطه پیامک با ارتباطات میان فردی جوانان، اهمیت بسیاری دارد ، چون
آنها عمده ترین مصرف کنندگان سامانه پیام کوتاه هستند. از جمله مهمترین نظریه های استفاده ش ده در این مقاله نظریه استفاده و
رضایتمندی در استفاده از کاربرد پیام کوتاه در ارتباطات و وابستگی مخاطبان است . در این پژوهش از روش پیمایش و تکنیک
در تحلیل داده ها و اطلاعات و از آزمون دی SPSS پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 350 نفر از جوانان می باشند. از نرم افزار
نیز برای بررسی رابطه آماری دادههای تحقیق بهره گرفته شده است. مهمترین نتایج به دست آمده از این پژوهش D Samers سامرز
به شرح زیر می باشد:
جوانان هر چه بیشتر از پیامک استفاده کنند ارتباطات میان فردی رو در روی آنها (چهره به چهره ) کمتر می شود. ارتباطات میان فردی
سنتی (کلامی و غیرکلامی، زبان بدن و مواجهه فیزیکی) کم شده و گونه جدیدی از ارتباطات میان فردی با ماهیت نوشتاری و مبتنی
بر پیام های کوتاه و ابزارهای تکنولوژی پدیدار شده است.
استفاده از پیام کوتاه، ارتباطات میان فردی با دوستان را افزایش داده است. افزایش سطح ارتباطات میان فردی آنها با دوستان حاکی از
آن است امتیازات و ویژگی های پیام کوتاه از قبیل خصوصی بودن، عدم وابستگی به زمان و مکان خاص و. . . سبب گرایش جوانان به
استفاده از پیام کوتاه در ارتباط با دوستان شده است.
استفاده از پیام کوتاه، ارتباطات جوانان با جنس مخالف را افزایش داده است. پیش از این معیار ارتباط با جنس مخالف دارای تعریف
مشخصی مانند دیدار، همراهی و. . . بود اما پیام کوتاه به علت خصیصه های متنوع و حذف زمان، مکان و. . . جایگاه ویژه ایی در روابط
بین جنسیتی پیداکرده است.

کلیدواژه‌ها