بررسی تطبیقی بازتاب اخبار در رسا نه های ایران وتاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

اولین قدم توسعه وگسترش هر کشوربیشتر بر پایه دانش وعلوم ارتباطات اجتماعی است، در جهان امروز پیشرفت علوم و فناوری حد
ومرزجغرافیایی را از کشورها برداشته، فرهنگ وعلم دانش بشر به راحتی برای همگان قابل دسترس است ، اهمیت تعامل ومناسبات
میان کشورها لازمه شناخت شرایط، ابعاد مختلف ارتباطات در تمامی سطوح را فراهم می سازد. همچین ویژگیهای تعامل ومناسبات ،
شناخت وانتظارات متقابل است، ازآنجا که رسانه ها منعکس کننده آراواطلاعات فرهنگی ودانستنیهای گوناگون از هر جامعه می باشند
وبا بررسی آنها می توان به عناصر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بین جوامع پی برد.
این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا ورویکرد آن از نوع استنباطی است وواحد تحلیل محتوی خبر ها بودو جامعه آماری کلیه
شماره های نشریه های ومجلات، کیهان، اطلاعات. . . از سالهای 2008 تا 2005 میباشد.
نتایج بدست آمده حاکی ازان که کمترین مقوله مربوط بهآزادی بیان، اندیشه وترویج به آیین های دینی ومسایل زنان می باشدو بیشترین مقوله به هویت ومسایل مرتبط با فرهنگ فارسی است که به لحاظ آماری 3\30 درصد می باشد

کلیدواژه‌ها