نقش پیام تبلیغاتی رسانه بر اساس مدل (A. I. D. A) بر روی رفتار مصرف کننده (در فروشگاه های عرضه کننده لوازم خانگی، غرب تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

با توجه به اهمیت تبلیغات در افزایش سطح آگهی عمومی در تصمیم گیری انتخاب کالا و خدمات، این پژوهش سعی کرده است که
1 توجه، علاقه مندی، تمایل و A. I. D. A) نقش پیام تبلیغاتی رسانه ها را روی رفتار مصرف کنندگان فروشگاه ها بر اساس مدل
عمل) و همچنین تعیین رسانه ای که بیشترین تاثیر را در تصمیم خرید مصرف کنندگان فروشگاه ها دارد را مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و ابراز پژوهش پرسشنامه ای بوده که در میان مشتریان، به عنوان نمونه آماری اجرا و تحلیل داده ها با
فنون آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.
یافته های پژوهشی نشان می دهند که بین پیام تبلیغاتی رسانه بر اساس مدل مورد نظر و رفتار مصرف کننده تفاوت معناداری وجود دارد
و رسانه ای که بیشترین تاثیر را روی رفتار مصرف کننده دارد تلویزیون می باشد.
در نهایت پیشنهاداتی برای تبلیغات مناسب رسانه ای در جهت افزایش فروش فروشگاه ها مطرح شده است

کلیدواژه‌ها