نقش رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و پیشگیری از ایدز در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

3 دانشیار

چکیده

هدف: آموزش و اطلاع رسانی گسترده و مداوم بهترین راه مصون سازی جامعه از خطر ایدز است. بنابراین هدف اساسی تحقیق این
است که با توجه به اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران)، نقش رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز تعیین شود.
روش: در مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی در سال 1391 صورت گرفت، تعداد 269 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد
اسلامی تهران شرق به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت
بودند از 1- پرسشنامه استفاده از رسانه (شامل ابعادی در زمینه های : میزان پرداختن رسانه ها به موضوع ایدز، میزان استفاده دانشجویان از
برنامه های رسانه ای مرتبط با ایدز، نوع وسایل ارتباط جمعی مورد استفاده از سوی دانشجویان، نوع استفاده از قالب برنامه های
رسانه ای)، 2- پرسشنامه آگاهی سنجی ایدز (شامل ابعادی از قبیل میزان آگاهی نسبت به عامل بیماری زا، علل و روش های پیشگیری ،
روش های درمان، روش های سرایت)، 3- پرسشنامه جمعیت شناختی . داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش های آماری
گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس t توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) ضریب همبستگی پیرسون، آزمون
یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
81 درصد از دانشجویان نسبت به ایدز در حد متوسط و بالاتر بود . از نظر دانشجویان / یافته ها: نتایج نشان داد که میزان آگاهی 2
رادیو، تلویزیون و ماهواره بیشتر از سایر منابع در کسب آگاهی نسبت به ایدز نقش و تأثیر داشته است. برنامه هایی با قالب فیلم مستند و
میزگردهای تخصصی بیشتر از سایر برنامه ها در کسب آگاهی دانشجویان نقش و تأثیر داشته است. همچنین دانشجویانی که از اینترنت
و مجموعه ترکیبی از رسانه ها (رادیو، تلویزیون و ماهواره، منابع درسی، سمینار و مجلات فارسی و کتب) استفاده کرده بودند نسبت به
سایرین آگاهی بیشتری در مورد ایدز داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده لزوم افزایش فیلمهای مستند به ویژه در تلویزیون و تشویق جوانان و دانشجویان برای
مطالعه درباره ایدز و افزایش میزگردهای تخصصی درباره آن در طول تمام سال، همچنین استفاده از تمامی ابزارهای رسانه ای و تمامی
انواع موارد اطلاع رسانی رسانه ای درباره ایدز برای افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به این بیماری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها