عوامل موثردر افزایش اثربخشی شبکههای اجتماعی مجازی درسازمانهای رسانه ای (موردمطالعه: انجمن مدیران روابط عمومی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

در این تحقیق به موضوع عوامل موثردر افزایش اثربخشی شبکههای اجتماعی مجازی درسازمانهای رسانه ای (موردمطالعه : انجمن
مدیران روابط عمومی ایران) پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء همبستگی -پیمایشی است .
ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری دراین تحقیق تعداد 200 نفراز اعضای انجمن مدیران
روابط عمومی ایران می باشند که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شده اند.
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
-1 از دیدگاه اعضای انجمن مدیران روابط عمومی ایران بین مولفه های توسعه فرهنگی و افزایش اثربخشی شبکههای اجتماعی مجازی
درسازمانهای رسانه ای رابطه معناداری وجود دارد.
-2 از دیدگاه اعضای انجمن مدیران روابط عمومی ایران بین مولفه های سرمایه اجتماعی و افزایش اثربخشی شبکه های اجتماعی
مجازی درسازمانهای رسانه ای رابطه معناداری وجود دارد.
-3 از دیدگاه اعضای انجمن مدیران روابط عمومی ایران بین مولفه های جامعه اطلاعاتی و افزایش اثربخشی شبکه های اجتماعی
مجازی درسازمانهای رسانه ای رابطه معناداری وجود دارد.
در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دو طریق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند:
در مرحله نخست داده ها به شیوه آمارتوصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله دیگر به روش تحقیق همبستگی، از طریق
آزمونهای آماری مناسب رابطه بین مولفه های ( توسعه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و جامعه اطلاعاتی) و افزای ش اثربخشی شبکه های
اجتماعی مجازی درسازمانهای رسانه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. باتوجه به نتایج حاصله کلیه فرضیه های تحقیق تایید شده
است.

کلیدواژه‌ها