بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

 ICTبه عنوان یک تکنولوژی جدید بسترها و موقعیتهای فراوانی را برای آموزش فراهم میآورد و به عنوان وسیله و ابزاری جهت
ایجاد تسهیل و گاهی تسریع در آموزش مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه نوینی را در
آموزش مبتنی برفناوری به وجود آوردهاند که بهرهگیری از آنها در فرایند یاددهی– یادگیری بسیار موثر است . نفوذ و توسعه این
فناوری برای هدایت تدریس و فعالیتهای یادگیری در امر آموزش محیط جدیدی را برای یادگیری ایجاد کرده است که از آن به
عنوان مدارس هوشمند نام برده میشود. مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات دربرنامههای آموزش و پرورش
میباشد که آثار ونتایج آن نه تنها درمحیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحولی نوین همراه باتجارب واقعی محیط
زندگی دانشآموزان و فردای آنها خواهد بود. مدرسه هوشمند، یک پیشنهاد عملی و هدفمند برای اجرای پیشرفته ترین روش های
آموزشی نوین و نگاه علمی به وضعیت کنونی نظام آموزشی کشور است. تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهای اتخاذ شده، در
پاسخگویی به نیازهای نوین امروزی میباشد. در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خودگردانی ،
پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتابهای الکترونیکی ،
نرم افزارهای چندرسانه ای، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است. همزمان برای تفاوت های فردی هر دانش آموز و سبک های
مختلف یادگیریش برنامه هایی تدارک دیده می شود. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعا ت و
برنامه های درسی، تغییرات اساسی درفرایند یاددهی ویادگیری را به دنبال خواهد داشت دراین رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما ونه
انتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد ومشارکت جو، به جای عضوی منفعل ومصرف کننده دانش و
نظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییرخواهد نمود.

کلیدواژه‌ها