بررسی دیپلماسی کره جنوبی در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالای این کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

بنا بر اعلام آمار رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در آمار کل واردات جمهوری اسلامی ایران در سال 1380
در بین 10 کشور نخست این فهرست جای دارد و جایگاه ششم را به خود اختصاص ،« جمهوری کره » کشور کره جنوبی با نام رسمی
داده است؛ این در حالی است که در آمار کل واردات سال 1391 ج.ا.ایران، کره جنوبی در رتبه سوم قرار گرفته است.
بر اساس آمار به دست آمده، این افزایش حجم واردات و اختصاص سهم بازار ایران به شرکت های کره ای، نشان از اتخاذ سیاست ها و
برنامه ریزی های اقتصادی همه جانبه کره جنوبی در میان مدت و بلندم دت را در ایران دارد که می توان از زوایای مختلفی آن ها را
بررسی کرد. این مقاله با استفادهاز روش اسنادی کتابخانه ای و با استفاده از آمار و اطلاعات معتبر از مبادی
رسمی سعی دارد تا دیپلماسی کره جنوبی را در استقبال مردم ایران از فرهنگ و کالاهای کره ای بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها