نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

دراین مقاله ضمن ارائه شناختی نسبت به فرهنگ ورسانه ها وارائه تعاریف مربوط به رسانه وفرهنگ پرداخته می شود . رابطه متقابل
فرهنگ ورسانه ریشه درتاریخ بشرداردبه گونه ای که می توان گفت:فرهنگ ورسانه دوهمزادبشروازمقتضیات زندگی اجتماعی انسان
بوده وهستنددرطول تاریخ انسان برای انتقال پیام خود، رسانه ها رابه کارگرفته وفرهنگ خودرانیزباآن گسترش داده است وبرای ارتباط
باهمنوعان خوداززبان که دستگاه پیچیده ارتباطی اس ت کمک می گیردواین زبان خودرادراشکال مختلفی ازابتدائی تاپیچیده
(ازسکوت وصحبت معمولی وایماء واشاره گرفته تاروشن آتش وپدیدآوردن دردوسرانجام اینترنت)نشان می دهد. زبان ودستگاههای
ارتباطی یاهمان رسانه، دربسترفرهنگ تجلی پیدامی کند. به عبارتی این فرهنگ است که زمینه اصلی ارتباط رافراهم می کند. فرهنگ
ورسانه درارتباطی ودرتاثیردیالکتیکی ومتقابل، ترکیبی به نام انسان اجتماعی راشکل می دهندکه به کنش ارتباطی بادیگران می پردازد .
انقلاب ارتباطات دردنیای جدیدمولدتحولات فرهنگی نیزبوده ورسانه به همراه خود، فرهنگ جدیدی راتولیدنموده است. این فرهنگ
خاص، پویا، تداومی وکاملاجدیدبوده وباعث همگرایی فرهنگی شده است.

کلیدواژه‌ها