سیمای زنان در رسانه های کشور ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و عهده دار مکاتبات

2 ندارد

چکیده

فرایند تحول وضعیت مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مقوله ای است که در تمامی جوامع به خصوص جوامع
در حال توسعه بحث روز به شمار می رود. اما آن چه بیش از هر چیز اهمیت دارد نوع و چگونگی این مشارکت است. چگونگی حضور
زنان در رسانه های جمعی ترکیه با توجه به ویژگی خاصی که این دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.
مقاله حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت زنان در رسانه های جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی
از نوع توصیفی  تحلیلی بوده و اطلاعات جامعه مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به
شیوه اسنادی  کتابخانه ای جمع آوری و گرد آوری گردیده است.
یکی از اهداف انجام پژوهش حاضر شناسایی موقعیت و شرایط حضور زنان در وسایل ارتباط جمعی جمهوری ترکیه است . بر این
اساس و باتوجه به محدودیت و هم چنین عدم روزآمدی منابع اطلاعاتی موجود پیرامون موضوع مورد بررسی در ایران، پژوهش حاضر
به بررسی و تبیین این مسئله پرداخته است. در این مقاله پس از مروری بر مبانی نظری ارتباطات جمعی، به بررسی و تحلیل موقعیت،
جایگاه، نحوه بازنمایی، چگونگی ساختار اشتغال زنان، میزان و نوع استفاده زنان از رسانه های جمعی در ترکیه پرداخته شده است .
بخش آخر مقاله، به تحلیل نتایج اختصاص دارد

کلیدواژه‌ها