نقش فن آوری اطلاعات در ارتباطات شبکه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این تحقیق سعی گردیده با انجام یک سری مطالعات نظری در مورد نقش فن آوری اطلاعات در ارتباطات شبکه ای و مطالعات میدانی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ضمن بحث و بررسی ابعاد مختلف نقش و کاربرد فن آوری
استفاده گردد. به همین منظور برخی عوامل موجود در این « مرجع برای ارتباطات شبکه ای » اطلاعات در ارتباطات شبکه ای، از مدل
مدل یعنی مشارکت کنندگان ( علاوه بر ویژگی های جمعیتی، ویژگی روانشناختی آنها در کاربرد فن آوری اطلاعات)، زمینه های
ارتباطی سازمان (از ابعاد حمایت و توسعه تکنولوژی) و فن آوری های اطلاعاتی ( از دو بعد کمیت و کیفیت)، مبنای تدوین فرضیات
تحقیق قرار گیرد.
به منظور تکمیل اهداف تحقیق و با بررسی متون فارسی و انگلیسی مرتبط با مفاهیم تحقیق، پرسشنامه ای با 22 سوال طراحی و در
جامعه آماری توزیع گردید و با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ و انجام پیش آزمون مقدماتی و رسمی، روایی و پایایی پرسشنامه
مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره با روش قدم به قدم به تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق
معنادار بودن همبستگی بین عوامل موجود در مدل ( F پرداختیم که نتایج تحلیل واریانس و آزمون آماری به کار برده شده (نسبت
موقعیتهای ارتباطی دانشگاه) و ارتباطات ) x2 ،(IT درک روانشناختی دانشجویان از کاربرد ) x1 ،(IT ویژگی های ارتباطی ) x یعنی 4
ویژگی های ) x تأیید می نمود، این در حالی است که میزان خطای متغیر 3 (Sig= را در سطح 99 درصد ( 0.000 (Y) شبکه ای
0 بود، به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نگردید. / چون بیشتر از 05 (IT کیف

کلیدواژه‌ها