بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه
آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد 4383 ، حجم نمونه 384 ،روش تحقیق از نوع پیمایشی و به
تجزیه و تحلیل و به spss صورت تصادفی ساده،ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار
دست آمده است.بدین منظور 5 فرضیه مطرح شد نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزمون
دوجمله ای، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود. در مورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارت های کلامی
در ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه
تحقیق تأیید می شود.در مورد استفاده از تلفن همراه و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدست
آمده طبق آزمون دوجمله ای، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود. در مورد استفاده از تلفن همراه و
کاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید
می شود. در مورد استفاده از تلفن همراه و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود.

کلیدواژه‌ها